Artikel 1 – Toepassingsgebied

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen PROCERTUS vzw en de klant. Behoudens overeengekomen afwijkingen, door PROCERTUS vzw uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zullen uitsluitend de hierna opgesomde algemene verkoopsvoorwaarden de betrekkingen beheren met de klant, die verklaart er kennis van genomen te hebben en deze te aanvaarden.

Artikel 2 – Prijzen

Alle vermelde prijzen op de factuur zijn steeds nettoprijzen waardoor alle eventuele taksen, heffingen of bankkosten steeds ten laste zijn van de klant. Volgens de nationale wetgeving, worden de prijzen voor de in België geleverde diensten vermeerderd met 21 % BTW. Voor buitenlandse klanten geldt mogelijk een verlegging van heffing BTW. PROCERTUS vzw behoudt zich het recht voor om zijn tarieven op elk moment te wijzigen.

Facturen worden standaard per e-mail verzonden. Op formeel verzoek van de klant kunnen facturen per post worden toegezonden; hiervoor worden extra administratiekosten van € 20,00 exclusief BTW per factuur in rekening gebracht.

Artikel 3 – Betaling

De betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. PROCERTUS VZW houdt zich het recht voor bepaalde diensten enkel te leveren mits voorafbetaling ervan, of mits betaling van een voorschot bij goedkeuring van de offerte.

Artikel 4 – Klachten

Facturen dienen schriftelijk te worden geprotesteerd, met het poststempel als bewijs, of per e-mail
(compta@procertus.be) binnen de 10 werkdagen na factuurdatum.

Artikel 5 – Verstrijken van de betalingstermijn

Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand vertraging. Zodra de klant in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van PROCERTUS vzw op de klant onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin. PROCERTUS vzw is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.

Artikel 6 – Incasso

Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van de betalingsverplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

Artikel 7 – Beëindigen van de overeenkomst

In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) opschorting van betaling van de klant of wanneer toepassing van de schuldenregeling ten aanzien van de klant wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de klant wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de klant uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. PROCERTUS vzw is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de klant gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.

Artikel 8 – Beëindiging van geleverde diensten

Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van de betalingsverplichting, kan PROCERTUS vzw de afgifte van eventuele certificaten uitstellen of hun geldigheid opschorten tot dat aan de verschuldigde kosten voldaan werd. Bij herhaalde of voortdurende wanbetaling kan dit leiden tot een intrekking van de certificaten.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

De Belgische wetgeving is van toepassing op de relatie tussen de klant en PROCERTUS vzw.

De rechtbank te Brussel is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die mochten ontstaan tussen de klant en PROCERTUS vzw te behandelen. PROCERTUS vzw blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant.

Artikel 10 – Polis

Polis Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van dienstverleners in de bouwsector (Wet Peeters-Ducarme van 9 mei 2019), Allianz, nr. ZCN600078239 is van toepassing op de activiteiten van PROCERTUS vzw.

Versie van 02.05.2024