BENOR-certificatie als garantie voor de kwaliteit van uw producten.

50 jaar ervaring met certificatie in de beton- en bouwstaalindustrie. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn essentiële troeven.

Het BENOR-merk is een vrijwillig Belgisch collectief kwaliteitsmerk, dat de overeenkomstigheid van een product met technische referentiespecificaties certificeert volgens regels die zijn vastgelegd in een BENOR-toepassingsreglement. Indien aan de voorwaarden van dit toepassingsreglement voldaan is, wordt aan de fabrikant de vergunning verleend tot gebruik van het BENOR-merk voor dat product en wordt hem een BENOR-certificaat uitgereikt.

Als sectorale organistatie beheert PROCERTUS het BENOR-merk in de sectoren waarvoor het door de vzw BENOR werd gemandateerd.

Als fabrikant van bouwproducten betekent de BENOR-certificatie:

 • voordeel halen uit een overeenkomstigheidsbeoordeling van uw product
 • uw kosten optimaliseren door continue bewaking van uw kwaliteitsproces
 • bevorderen van uw vertrouwensrelatie met uw klanten
 • toename van uw verkoopsvoordeel dankzij het BENOR-merk
 • een vereenvoudigde toegang tot openbare aanbestedingen

De CE-markering, essentieel voor het verkopen van uw producten.

Kwaliteit staat centraal in onze zorgen.
Luisteren naar de realiteit ter plaatse.

PROCERTUS begeleidt u bij alle noodzakelijke stappen om uw bouwproduct op de markt te brengen.

De CE-markering, waarbij CE staat voor ‘Europese conformiteit’, is een reglementaire markering die aangeeft dat het gemarkeerde product beantwoordt aan een geharmoniseerde norm of aan andere vereisten die in toepasselijke Europese verordeningen en richtlijnen opgenomen zijn. De CE-markering volgt uit de Europese politiek ter bevordering van het vrije verkeer van goederen over het gehele grondgebied van de Europese Unie. De CE-markering attesteert dat het product in overeenstemming is met de door de fabrikant opgegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken.

Sinds de jaren negentig is dit geleidelijk aan verplicht gesteld voor duizenden bouwproducten die onder de bouwproductenverordening CPR vallen. In de CPR zijn.

5 systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Assessment and Verification of Constancy of Performance – AVCP) voorzien voor bouwproducten met betrekking tot hun essentiële kenmerken. Bepaalde van deze systemen vereisen de tussenkomst van een aangemelde instantie.

Als aangemelde instantie voor de AVCP 1, 1+ en 2+-systemen, verstrekt PROCERTUS de CE-certificatie voor producten in haar activiteitensector.

 • PROCERTUS is een aangemelde en geaccrediteerde instelling voor de certificatie van een breed gamma aan producten in de beton- en bouwstaalindustrie.

Keuringsinstelling

De zekerheid dat je aan al je certificatieverplichtingen voldoet.

Wij voeren audits van systemen voor productiebeheer uit in het kader van:

 • de CE-markering : CE 1+ attestering (cement en toevoegsels voor beton), CE 2+ attestering (granulaten, hulpstoffen, hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw, mortel en bouwkalk);

 • het vrijwillige BENOR-merk van cement, hydraulische bindmiddelen voor de wegenbouw, toevoegsels voor beton en kalk voor bodembehandeling;

 • NF-, KOMO-certificatie van cement;

 • de technische goedkeuring voor gemalen hoogovenslak (LMA), voor kalksteenfiller en overgesulfateerd cement.

We houden toezicht op gecertificeerde producten door het uitvoeren van onafhankelijke, onaangekondigde steekproeven en door het beoordelen van de productconformiteit in het kader van:

 • de CE-attestering van niveau CE1+;

 • de BENOR-certificatie;

 • de NF- en KOMO-certificatie.

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op met een van onze experts voor informatie over certificatie, inspectie of controle van laboratorium uitrusting.